Serwis

Nasz serwis specjalizuje się w naprawach gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej. Naszym atutem jest długoletnie doświadczenie, jakie firma nabyła podczas sprzedaży i serwisowania urządzeń telewizji cyfrowej. Serwis prowadzony jest przez specjalistów pracujących na profesjonalnym sprzęcie pomiarowym i diagnostycznym.

Serwisujemy m.in. :
 • dekodery SAT, naziemne, kablowe
 • wszystkie typy konwerterów
 • anteny telewizji naziemnej
 • multiswitche
 • urządzenie pomiarowe DVB-S/S2, DVB-T i inne

 

1. Przyjmowanie zwrotów

Zgodnie z obowiązującym prawem Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania towaru zgodnego z umową. Zależy to wyłącznie od jego dobrej woli i/lub przyjętych rozwiązań systemowych.

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy dany towar nabyliśmy poza lokalem przedsiębiorstwa (na przykład zakup od akwizytora) lub na podstawie umowy zawartej na odległość (na przykład z katalogu wysyłkowego lub przez internet). Wówczas konsumentowi przysługuje prawo rezygnacji z towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni. UWAGA ! Ta regulacja nie dotyczy zamówień zlożonych drogą elektroniczną, w przypadku gdy Umowa zrealizowana będzie w lokalu przedsiębiorstwa ( czyli towar zamówiony drogą elektroniczną zostanie odebrany w jakimkolwiek naszym lokalu bezpośrednio przez Nabywcę lub Osobę i/lub Firmę przez niego wskazaną).

Z umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa mamy do czynienia tylko wtedy, gdy nie odbywa się to w miejscu przeznaczonym do obsługiwania klientów i odpowiednio oznaczonym (zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej). Chodzi więc o umowy zawierane na różnego rodzaju prezentacjach, na ulicy z akwizytorami i przy innych okazjach, gdzie transakcji dokonujemy poza tradycyjnymi miejscami handlu i usług.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy są przedsiębiorcami.

Ustawowe uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn, i co do zasady – bez konsekwencji finansowych - dotyczy bowiem tylko transakcji, w których kupującym towar lub usługę jest konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupów w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. Osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami, a jednocześnie dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nie mogą więc skorzystać z tego ustawowego uprawnienia. Sprzedawca towarów lub usług może oczywiście dobrowolnie zaproponować kupującym przedsiębiorcom możliwość zwrotu produktu, ale to kwestia umowy pomiędzy stronami, a nie ustawowego obowiązku.

Gwarancja obowiązuje na wszystkie fabrycznie nowe produkty zakupione w firmie P.H.U. SATURN, do których nie dołączono zewnętrznych Gwarancji Producenta, Importera i/lub Dystrybutora2. Przedmiot gwarancji

P.H.U SATURN, na warunkach określonych niniejszym dokumentem gwarancyjnym udziela Kupującemu gwarancji jakości na sprzęt wymieniony powyżej i zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady sprzętu (dokonania naprawy) w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia wady Gwarantowi - ( P.H.U SATURN) i dostarczenia (na koszt Kupującego) wadliwego sprzętu do punktu serwisowego lub placówki handlowej Gwaranta - ( P.H.U SATURN ) W przypadku jednak, gdy realizacja reklamacji w tym terminie nie będzie możliwa, strony uzgodnią odrębne warunki i tryb postępowania.

We wszystkich szczególnie uzasadnionych wypadkach, związanych z koniecznością sprowadzenia od Importera i/lub Dystrybutora lub bezpośrednio z zagranicy elementów lub podzespołów, bądź ze szczególnie skomplikowanym lub trudnym do naprawy albo zdiagnozowania uszkodzeniem, termin naprawy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania obowiązków gwarancyjnych.
 1. Termin gwarancji

Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania fabrycznie nowego sprzętu, potwierdzonego wydaniem dokumentu sprzedaży ( Paragon fiskalny lub Faktura VAT ) i wynosi 24 miesiące.

 1. Zobowiązania gwaranta
  W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązany jest do dokonania naprawy wadliwego sprzętu, to jest do:
  1. usunięcia wad powstałych z przyczyn tkwiących w sprzęcie lub
  2. wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad, jeżeli dokonanie naprawy nie będzie możliwe, lub jeżeli w ocenie gwaranta dokonanie naprawy będzie wymagało poniesienia większych kosztów niż wymiana sprzętu na wolny od wad.

Zakres gwarancji

 1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady tkwiące w sprzęcie. Gwarancją nie są objęte w szczególności wady i usterki:
  1. będące następstwem urazów mechanicznych, oddziaływania zewnętrznych czynników, w tym chemicznych i termicznych, spowodowane zalaniem sprzętu jakimkolwiek płynem, spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, a w szczególności pola elektrycznego lub magnetycznego, ( zwłaszcza powodującego wyładowania atmosferyczne lub przepięcia, tak w sieci energetycznej, jak również w sieci teleinformatycznej, zarówno prywatnej jak i publicznej )
  2. spowodowane lub ujawnione w związku z okolicznościami powodującymi utratę gwarancji;
  3. spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi lub dokumentacją korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem bądź czyszczeniem albo konserwacją sprzętu;
  4. będące następstwem posługiwania się sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu elektronicznego;
  5. spowodowane zanieczyszczeniem sprzętu lub powstałe w wyniku używania do czyszczenia sprzętu środków chemicznych nieprzeznaczonych do tego celu;
  6. wynikłe z eksploatacji sprzętu w niekorzystnych warunkach, np. w związku z remontem pomieszczeń co skutkuje silnym zapyleniem i/lub zawilgoceniem pomieszczeń itp.
 2. Wyłączenia gwarancji
  Gwarancja nie obejmuje:
  1. akcesoriów dołączonych do sprzętu, takich jak nośniki danych ( pendrive USB, karty pamięci SD i podobne, dyskietki, CD ), kable i wszelkie inne złącza lub przyłącza;
  2. materiałów eksploatacyjnych, takich jak taśmy, tonery itp.,
  3. Obowiązku aktualizacji oprogramowania przez Gwaranta ( aktualizacje należy wykonywać ściśle wg. potrzeb, czyli wskazań i instrukcji Producenta i/lub Operatorów Płatnych Telewizji, które są regulowane odrębnymi przepisami zawartymi w Umowach z Operatorami - patrz również - ( GWARANCJA ZEWNĘTRZNA ) i obowiązek ten spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. W razie konieczności, może być jednak zlecona Gwarantowi, wyłącznie jako usługa płatna, nie podlegająca ochronie gwarancyjnej.
 3. Utrata uprawnień gwarancyjnych
  Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w razie:
  1. dokonania jakiejkolwiek naprawy, przeróbki lub rozbudowy sprzętu we własnym zakresie lub przez osobę trzecią, inną niż gwarant;
  2. stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania którejkolwiek z plomb, na zewnątrz lub wewnątrz sprzętu, albo jakiejkolwiek ingerencji uniemożliwiającej identyfikację;
  3. stwierdzenia jakiejkolwiek ingerencji w numery znamionowe lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt, albo ich naruszenie w jakikolwiek sposób uniemożliwiający jednoznaczną identyfikację;
  4. UWAGA ! Gwarancja obowiązuje dopóki, dopóty Użytkownik korzysta wyłącznie z oryginalnego oprogramowania ( software ), a w szczególności ( firmware ) dostarczonego przez Producenta.

  Gwarancja nie obejmuje problemów powstałych w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonej ( np.przerwanej brakiem zasilania ) aktualizacji i/lub używania oprogramowania:

  • niewłaściwego ( np. przeznaczonego dla innego modelu ),
  • innego niż oryginalne.

Również użycie przez kupującego niezgodnych z instrukcją producenta materiałów eksploatacyjnych lub zastosowanie (podłączenie) elementów lub podzespołów niezgodnych z instrukcją producenta w przypadkach, w których producent dopuszcza możliwość wykonania takiej czynności przez Użytkownika, powoduje utratę gwarancji na uszkodzoną na skutek tego część (element) sprzętu, a wynikająca z tego naprawa nie jest objęta gwarancją.

 1. Prawa i obowiązki kupującego
  1. Sprzęt winien zostać dostarczony w stanie kompletnym, wraz z wszelkimi akcesoriami (kablami zasilającymi i podłączeniowymi, materiałami eksploatacyjnymi i instrukcją obsługi oraz urządzeniami sterującymi ( pilot ), w opakowaniu odpowiednim dla danego sprzętu zapewniającym bezpieczny i prawidłowy transport i przechowywanie, wraz z niniejszym dokumentem. Dostarczenie sprzętu w stanie niekompletnym, brak odpowiedniego opakowania lub karty gwarancyjnej jest równoznaczne z niespełnieniem przez kupującego warunków gwarancji i może stanowić podstawę do odmowy naprawienia sprzętu.
  2. W przypadku stwierdzenia, że oddany do naprawy sprzęt jest sprawny technicznie i wolny od wad albo gdy stwierdzona usterka nie jest objęta gwarancją, kupujący może zostać obciążony kosztami usługi i materiałów według cennika Gwaranta.
  3. Kupujący jest zobowiązany do odebrania naprawionego sprzętu w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym naprawa powinna być wykonana lub dokonania przez gwaranta powiadomienia o naprawie. Jeżeli kupujący nie odbierze sprzętu w tym terminie, ponosi koszt przechowania sprzętu, jak również przechodzi na niego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu.

 2. Ograniczenie odpowiedzialności

  Gwarant nie ponosi odpowiedzialności:
  Udzielona Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z obowiązujących w Polsce przepisówprawa..
  1. za utracone w rezultacie ujawnienia się wady dane ( np. nagrania audiowizualne ) oraz oprogramowanie i jego spersonalizowane ustawienia ( np. listy programów, listy ulubionych kanałów itp. itd )
  2. za poniesione przez Kupującego koszty odtworzenia (odzyskania) danych i ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycia i uzyskania licencji.
  3. za problemy z szybkością przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym lub infrastrukturalnym.UWAGA ! Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość,  nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Taka sytuacja może wystąpić np. w przypadku modułu CAM CI+ który współpracuje z telewizorami oraz dekoderami zgodnymi z DVB-S2 i CI+ ( wyłącznie CI plus ). Karta w module jest w systemie Nagra MA i jest w calości sparowana. Moduł nie jest w trybie „legacy”, co oznacza, że działa tylko z urządzeniami z wejściami CI+, nie działa w odbiornikach ze starszym typem gniazda CI.  Nie gwarantujemy zatem prawidłowej pracy modułu w każdym telewizorze. Prosimy o branie tego pod uwagę przy zamawianiu modułu, gdyż nie ma możliwości zwrócenia aktywowanego modułu. Najczęstszą przyczyną złej współpracy modułu z TV jest niekompatybilne oprogramowanie telewizora
Dla zapewnienie najwyższej możliwej jakości obsługi gwarancyjnej, większość produktów dystrybuowanych przez P.H.U. SATURN posiada tzw. zewnętrzną gwarancję Producenta i/lub Dystrybutora czyli GWARANTEM JEST PRODUCENT, IMPORTER LUB DYSTRYBUTOR. Tego typu gwarancja pozwala w łatwy sposób dokonywać napraw uszkodzonego sprzętu niezależnie od miejsca zamieszkania. W przypadku tzw. małego sprzętu powszechnego użytku ( dekodery, konwertery, multiswitche, radioodbiorniki lub odtwarzacze, a także anteny i podobne urządzenia oraz wszelkie inne akcesoria RTV-SAT ), wymagane jest dostarczenie przez Konsumenta w/w Produktów bezpośrednio do serwisu Producenta i/lub Dystrybutora lub do placówki handlowej ( sklep ) która dokonała bezpośredniej sprzedaży i która
( w tym przypadku )bierze na siebie obowiązek dostarczenie Produktu do wyznaczonego w gwarancji zewnętrznej miejsca serwisowania.

Gwarancja zewnętrzna obejmuje wszystkie produkty, do których dołączono oddzielną kartę gwarancyjną Producenta. Bardzo prosimy stosować się do zaleceń poszczególnych serwisów, procedury reklamacyjne mogą się od siebie różnić !!!

Dlatego gorąco zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi warunków i sposobów realizacji reklamacji które znajdują się w karcie gwarancyjnej oraz na stronie WWW Producenta sprzętu.

Jednocześnie oświadczamy, że jakkolwiek nie mamy żadnego wpływu na sposoby realizacji uprawnień Klienta, terminy i wszelkie inne szczegółowe uregulowania zawarte w Gwarancjach Producenta, to wszelkie uwagi odnośnie Gwarancji Producenta, jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie bezpośrednio w naszym Sklepie, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji Producenta bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z wadą towaru, ale również np. z funkcjonowaniem Sklepu lub Serwisu.


KOMENTARZ:

Czym jest sprzedaż konsumencka ?
Jest to sprzedaż rzeczy ruchomej - nowej bądź używanej - osobie fizycznej (konsumentowi), która nabywa ją od przedsiębiorcy (sprzedawcy) w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Pojęcie to nie obejmuje zakupu mieszkania lub innej nieruchomości, a także dostaw energii elektrycznej, gazu i wody.

Zagadnienia związane ze sprzedażą konsumencką reguluje Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumencki
ej. Jej przepisy stosuje się również do umów na odległość (zakup towaru przez internet, z katalogu wysyłkowego itp.) oraz umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, na przykład za pośrednictwem akwizytora. Regulacje dotyczące sprzedaży konsumenckiej odnoszą się również do zakupów w komisie oraz umów o dzieło dotyczących rzeczy ruchomych - na przykład zamówienie kompletnej instalacji antenowej ( wraz ze sprzętem i montażem ) w zakładzie usługowym, który zaprojektuje i wykona ją we własnym zakresie.