Obowiązek informcyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Chomka Krzysztof prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą P.H.U. SATURN z siedzibą w Osinach (kod pocztowy 46-070) ul. Opolska 28A
(„Administrator”).


Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych ITI Neovision S.A., który może być realizowany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich, jak np. telefon oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na komunikację marketingową lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza
dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz
przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na
miejsce domniemanego naruszenia RODO
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wymienione w pkt 1) – 6) i pkt 8) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem (adres podany na
początku dokumentu, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratorzy): nie dotyczy.